قالب وردپرس
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
06.00 - 07.00
سلامت06.00 - 10.00
Office 6, Hall B
سلامت06.00 - 10.00
John D. Tom
Office 6, Hall B
آشنایی با انواع زخمها07.00 - 10.00
Office 112, Hall C
آشنایی با انواع زخمها07.00 - 10.00
Ann Blyumin, Prof.
Office 112, Hall C
07.00 - 08.00
تغذیه07.00 - 09.00
Office 224, Hall B
تغذیه07.00 - 09.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
تغذیه07.00 - 09.00
Office 224, Hall B
تغذیه07.00 - 09.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
تغذیه07.00 - 09.00
Office 224, Hall B
تغذیه07.00 - 09.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
آشنایی با انواع زخمها07.00 - 10.00
Office 112, Hall C
آشنایی با انواع زخمها07.00 - 10.00
Ann Blyumin, Prof.
Office 112, Hall C
تغذیه07.00 - 11.00
Office 224, Hall B
تغذیه07.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
آشنایی با انواع زخمها09.00 - 11.00
Office 112, Hall C
آشنایی با انواع زخمها09.00 - 11.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C
آشنایی با انواع زخمها09.00 - 11.00
Office 112, Hall C
آشنایی با انواع زخمها09.00 - 11.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C
10.00 - 11.00
تغذیه10.00 - 11.00
Office 224, Hall B
تغذیه10.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
تغذیه10.00 - 11.00
Office 224, Hall B
تغذیه10.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
تغذیه12.00 - 13.00
Office 224, Hall B
تغذیه12.00 - 13.00
Tim Duncan
Office 224, Hall B
سلامت12.15 - 16.00
Office 6, Hall B
سلامت12.15 - 16.00
John D. Tom
Office 6, Hall B
آشنایی با انواع زخمها12.20 - 13.00
Office 112, Hall C
آشنایی با انواع زخمها12.20 - 13.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C
آشنایی با انواع زخمها12.20 - 13.00
Office 112, Hall C
آشنایی با انواع زخمها12.20 - 13.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C
13.00 - 14.00
آشنایی با انواع زخمها13.30 - 16.00
Office 112, Hall C
آشنایی با انواع زخمها13.30 - 16.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C
تغذیه13.00 - 15.00
Office 224, Hall B
تغذیه13.00 - 15.00
Tim Duncan
Office 224, Hall B
تغذیه13.00 - 14.00
Office 224, Hall B
تغذیه13.00 - 14.00
Tim Duncan
Office 224, Hall B
سلامت13.00 - 14.00
Office 6, Hall B
سلامت13.00 - 14.00
John D. Tom
Office 6, Hall B
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
سلامت15.00 - 19.00
Office 6, Hall B
سلامت15.00 - 19.00
John D. Tom
Office 6, Hall B
سلامت15.00 - 19.00
Office 6, Hall B
سلامت15.00 - 19.00
Robert van Hex
Office 6, Hall B
16.00 - 17.00
سلامت16.00 - 17.45
Office 6, Hall B
سلامت16.00 - 17.45
John D. Tom
Office 6, Hall B
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
07.00 - 08.00
آشنایی با انواع زخمها07.00 - 10.00
Office 112, Hall C
آشنایی با انواع زخمها07.00 - 10.00
Ann Blyumin, Prof.
Office 112, Hall C
آشنایی با انواع زخمها07.00 - 10.00
Office 112, Hall C
آشنایی با انواع زخمها07.00 - 10.00
Ann Blyumin, Prof.
Office 112, Hall C
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
آشنایی با انواع زخمها09.00 - 11.00
Office 112, Hall C
آشنایی با انواع زخمها09.00 - 11.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C
آشنایی با انواع زخمها09.00 - 11.00
Office 112, Hall C
آشنایی با انواع زخمها09.00 - 11.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
آشنایی با انواع زخمها12.20 - 13.00
Office 112, Hall C
آشنایی با انواع زخمها12.20 - 13.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C
آشنایی با انواع زخمها12.20 - 13.00
Office 112, Hall C
آشنایی با انواع زخمها12.20 - 13.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C
13.00 - 14.00
آشنایی با انواع زخمها13.30 - 16.00
Office 112, Hall C
آشنایی با انواع زخمها13.30 - 16.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
06.00 - 07.00
سلامت06.00 - 10.00
Office 6, Hall B
سلامت06.00 - 10.00
John D. Tom
Office 6, Hall B
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
سلامت12.15 - 16.00
Office 6, Hall B
سلامت12.15 - 16.00
John D. Tom
Office 6, Hall B
13.00 - 14.00
سلامت13.00 - 14.00
Office 6, Hall B
سلامت13.00 - 14.00
John D. Tom
Office 6, Hall B
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
سلامت15.00 - 19.00
Office 6, Hall B
سلامت15.00 - 19.00
John D. Tom
Office 6, Hall B
سلامت15.00 - 19.00
Office 6, Hall B
سلامت15.00 - 19.00
Robert van Hex
Office 6, Hall B
16.00 - 17.00
سلامت16.00 - 17.45
Office 6, Hall B
سلامت16.00 - 17.45
John D. Tom
Office 6, Hall B
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید

Monday

Tuesday

Thursday

Friday

Sunday

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
07.00 - 08.00
تغذیه07.00 - 09.00
Office 224, Hall B
تغذیه07.00 - 09.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
تغذیه07.00 - 09.00
Office 224, Hall B
تغذیه07.00 - 09.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
تغذیه07.00 - 09.00
Office 224, Hall B
تغذیه07.00 - 09.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
تغذیه07.00 - 11.00
Office 224, Hall B
تغذیه07.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
تغذیه10.00 - 11.00
Office 224, Hall B
تغذیه10.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
تغذیه10.00 - 11.00
Office 224, Hall B
تغذیه10.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
تغذیه12.00 - 13.00
Office 224, Hall B
تغذیه12.00 - 13.00
Tim Duncan
Office 224, Hall B
13.00 - 14.00
تغذیه13.00 - 15.00
Office 224, Hall B
تغذیه13.00 - 15.00
Tim Duncan
Office 224, Hall B
تغذیه13.00 - 14.00
Office 224, Hall B
تغذیه13.00 - 14.00
Tim Duncan
Office 224, Hall B
14.00 - 15.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید